Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Mae Hong Son

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ทะเล

ส่วนอำนวยการ

ส่วนอำนวยการ

 

ส่วนอำนวยการ อำนาจหน้าที่


1. ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายว่าด้วยงานสารบรรณ งานธุรการ และงานรัฐพิธีต่าง ๆ

2. เบิกจ่ายงบประมาณ รายงานการให้จ่ายงบประมาณตามระบบ ติดตามและประเมินผลโครงการ e-Project Tracking เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ การกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี และการขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายข้ามปีงบประมาณ บริหารงานด้านพัสดุ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการวัสดุระเบียบ มติ ครม. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ควบคุมการใช้พลังงาน ดูแลอาคารสำนักงาน สถานที่และสิ่งปลูกสร้าง การใช้รถราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติ ครม. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคล การเลื่อนเงินเดือน สมุดประวัติ บำเหน็จบำนาญ การขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์

4. ดำเนินงานควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน ตามกฎหมาย ระเบียบมติ ครม. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

5. ดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในส่วนที่เกี่ยวข้อง และงานตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

6. ส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม เผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริมยกย่อง และติดตามการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

7. ควบคุม ดูแล รักษา การใช้ประโยชน์ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ

8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

.......................

 ฝ่ายบริหารทั่วไป

     มีหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายว่าด้วยสารบรรณ งานธุรการ และงานรัฐพิธีต่างๆ งานด้านบริหารงานบุคคล การเลื่อนเงินเดือน สมุดประวัติ บำเหน็จบำนาญ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดำเนินงานควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามกฎหมาย ระเบียบมติ  ครม. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตในส่วนที่เกี่ยวข้องและงานตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม เผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริมยกย่อง และติดตามการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  งานควบคุม ดูแล รักษา การใช้ประโยชน์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายการเงินและบัญชี

    มีหน้าที่รับผิดชอบ เบิกจ่ายงบประมาณ รายงานการใช้ค่าใช้จ่ายงบประมาณตามระบบ ติดตามและประเมินผลโครงการ e-Project Tracking เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ การกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี และการขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายข้ามปีงบประมาณและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่

     มีหน้าที่รับผิดชอบ บริหารงานด้านพัสดุ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการพัสดุ ระเบียบ มติ ครม. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ควบคุมการใช้พลังงาน ดูแลอาคารสำนักงาน สถานที่และสิ่งปลูกสร้าง การใช้รถราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติ ครม.และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย แบ่งงาน ดังนี้  

          (๑)  งานพัสดุ ตามกิจกรรมโครงการงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

          (๒)  งานพัสดุ ตามกิจกรรมโครงการงบประมาณของหน่วยงานในสังกัด สป.ทส.