Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Mae Hong Son

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ทะเล

ส่วนสิ่งแวดล้อม

ส่วนสิ่งแวดล้อม

 

ส่วนสิ่งแวดล้อม อำนาจหน้าที่


1. จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของจังหวัด

2. ตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด

3. บูรณาการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. พัฒนาและสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัยพากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน(ทสม.) และเครือข่ายอื่นๆ

5. เฝ้าระวัง ตรวจสอบ ควบคุม ดูและแหล่งกำเนิดมลพิษ

6. ประสานให้คำแนะนำ ส่งเสริมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลพิษ คุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

7. ดำเนินการเรืองร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม

8. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

.................................

   ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

               มีหน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของจังหวัดงานตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด งานบูรณาการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องงานพัฒนาและสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       งานหมู่บ้าน (ทสม.) และเครือข่ายอื่นๆ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายควบคุมมลพิษ

               มีหน้าที่ความรับผิด เฝ้าระวัง ตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษประสานให้คำแนะนำ ส่งเสริมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลพิษ คุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย