Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Mae Hong Son

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
คอม

คู่มือประชาชน

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

5 ส.ค. 65

ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอโอนใบอนุญาต และการขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2562

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.22 Mb ดาวน์โหลด: 446 ครั้ง
5 ส.ค. 65

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.26 Mb ดาวน์โหลด: 446 ครั้ง
5 ส.ค. 65

กฏกระทรวง กำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาล พ.ศ. 2556

5 ส.ค. 65

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

7 มิ.ย. 65

ระเบียบการใช้ประโยชน์ การปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕

7 มิ.ย. 65

ระเบียบการเข้าใช้ประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕

7 มิ.ย. 65

ระเบียบการใช้ประโยชน์ เข้าอยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2565

24 ม.ค. 65

แผ่นพับประชาสัมพันธ์สวนป่าออนไลน์

จำนวนทั้งหมด 22 รายการ
1 2 3 >